Nastavení pokladny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení pokladny

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace >

Níže uvedené položky definují základní vlastnosti dotykové pokladny, které ovlivňují počítání a zobrazování cen. Některé hodnoty v této části jsou již nastavené podle voleb, které jste zvolili v průvodci aktivací, při prvním spuštění Dotykačky. Změna nastavení označeného hvězdičkou* se projeví až po restartu aplikace Dotykačka.
 

dulezite_sdeleni_icon

Následující volby důrazně doporučujeme nastavit / zkontrolovat ještě před samotným používání pokladny a tvorbou produktů. Pozdější změna některých hodnot může mít za následek změnu cen produktů a dopad na výpočet celkové ceny a DPH.

 

 

Nastavení pokladny

ZMĚNIT ZEMI

Ťuknutím otevřete menu, ve kterém lze přepnout podporu fiskalizace pro jinou zemi. Aktuálně je mimo České republiky (což je výchozí nastavení) podporována také fiskalizace pro Polsko.

Pojmenování pokladny

Zvolte název pokladny pod kterým bude pokladna identifikována a zobrazena ve Vzdálené správě.

Mód pokladny

Určuje způsob markování položek. Podrobné informace o tomto nastavení najdete v samostatné kapitole.

Počet zobrazených desetinných míst*

Počet zobrazovaných desetinných míst u cen produktů na hlavní obrazovce a ve správě položek. Toto nastavení také ovlivňuje zobrazení cen v účtech a na vytištěných účtenkách. Pokud zde nastavíte hodnotu 0, nebude mít následující nastavení Počet zobrazených desetinných míst u položek účtu žádný vliv, protože se v tomto případě budou vždy automaticky zaokrouhlovat veškeré ceny na celá čísla. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: 2 desetinná místa)

Počet zobrazených desetinných míst u položek účtu*

Tato volba nastavuje zaokrouhlování cen jednotlivých produktů na účtence. Nastavená hodnota neovlivňuje počet zobrazených desetinných míst, ale říká, jak bude provedeno zaokrouhlení cen naúčtovaných produktů. Podmínkou je, že Počet zobrazených desetinných míst je nastaven na hodnotu 1 a vyšší. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: 2)

Možné hodnoty a zaokrouhlování

0

Ceny budou zaokrouhleny vždy (84,49 Kč bude zaokrouhleno na 84 Kč, 84,50 Kč bude zaokrouhleno na 85 Kč).

1

Budou zaokrouhlena jen desetinná místa (84,49 Kč bude zaokrouhleno na 84,50 Kč).

2

Běžné ceny v ČR nebudou zaokrouhleny (84,49 Kč nebude nijak zaokrouhleno).

3 a vyšší

V ČR se nepoužívá, tyto hodnoty jsou připraveny pro jiné měny.

 

Počet zobrazených desetinných míst pro zaokrouhlení u celkového součtu účtu*

Tato volba nastavuje zaokrouhlování celkové ceny na účtence. Nastavená hodnota neovlivňuje počet zobrazených desetinných míst, ale říká, jak bude provedeno zaokrouhlení celkové ceny. Podmínkou je, že Počet zobrazených desetinných míst je nastaven na hodnotu 1 a vyšší. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: 0)

Možné hodnoty a zaokrouhlování

0

Cena CELKEM bude zaokrouhlena vždy (184,49 Kč bude zaokrouhleno na 184 Kč, 184,50 Kč bude zaokrouhleno na 185 Kč).

1

Cena CELKEM bude zaokrouhlena na desetinná místa (184,49 Kč bude zaokrouhleno na 184,50 Kč).

2

Běžná cena CELKEM v ČR nebude zaokrouhlena (184,49 Kč nebude nijak zaokrouhleno).

3 a vyšší

V ČR se nepoužívá, tyto hodnoty jsou připraveny pro jiné měny.

nahoru

Alternativní názvy položek na dokladech

Aktivací povolíte alternativní názvy produktů na generovaných dokladech, jako jsou např. faktury. Standardně se alternativní název tiskne jen na účtenky, případně cenovky nebo objednávky. Zobrazuje se také na zákaznickém displeji. Alternativní název lze zadat ve vlastnostech produktu.

Záporné ceny

Umožní zadávat záporné ceny ve vlastnostech produktů a do cen produktů v otevřeném účtu. Toto nastavení lze využít při prodeji třeba jako náhradu částečného storna (v případě kombinace s povolením prodeje záporného množství).

Povolit záporné množství

Umožní zadávat záporné množství do prodejního množství jednotlivých produktů v otevřeném účtu. Záporné množství lze zadat jen ve vlastnostech naúčtovaného produktu na záložce MNOŽSTVÍ. Nelze použít tlačítka + - na obrazovce s naúčtovanými produkty. Toto nastavení lze využít při prodeji třeba jako náhradu částečného storna (v případě kombinace s povolením záporné ceny).

Vyžadovat stabilní váhu

Nedovolí přidat váženou položku na účet, pokud načtená hodnota z váhy není ustálená. Tato volba zamezí naúčtování váženého produktu s nepřesnou váhou.

Sčítat položky na účtu

Aktivuje automatické sloučení shodných produktů na účtu v případě jeho uložení nebo zaparkování.

Příklad:
Pokud na účet přidáte první produkt A a ihned poté znovu stejný produkt A, dojde automaticky ke sloučení těchto produktů do jedné položky s odpovídajícím množstvím. Pokud přidáte na účet další produkt B a jako třetí položku znovu produkt A, ke sloučení již nedojde. Toto pravidlo platí vždy. Jestliže účet zaparkujete a poté opět otevřete, dojde vždy ke sloučení všech shodných produktů do jedné položky. Pokud tato funkce není povolena, nebude docházet ke slučování produktů ani v případě otevření zaparkovaného účtu. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: povoleno)

uziv_tip_icon

Bez ohledu na to, zda je toto nastavení povoleno či nikoliv, lze vždy ručně sloučit shodné produkty na otevřeném účtu pomocí volby Sloučit položky v nabídce Možnosti účtu.

 

Rychlé placení

Toto nastavení povolí rychlé vystavení účtu v případě ťuknutí na tlačítko Vystavit účet na hlavní obrazovce. Platební dialog s možností určení typu platby, ručního tisku účtenky a zobrazení částky potřebné k vrácení nebude zobrazen. Funkce je vhodná pouze pro provozy, které neprovádí bezhotovostní platby.

uziv_tip_icon

Doporučujeme spolu s touto volbou aktivovat i Automatický tisk účtenek v nastavení odpovídající tiskové úlohy. V jiném případě by nebyla účtenka při vystavení účtu vytištěna. Dodatečně lze však účtenku vytisknout v Historii vybráním daného účtu a zvolením Tisk kopie účtu.

 

Znemožnit prodej položky za nižší než nákupní cenu

Jestliže je tato volba aktivní, bude pokladna při zaplacení účtu kontrolovat, zda jsou položky prodávány s cenou vyšší než je cena nákupní (pokud je nákupní cena zadána při naskladnění). V případě ceny nižší nebude dovoleno zboží prodat a při zaplacení bude v platebním dialogu zobrazeno toto upozornění:

clip0199

Povolit QR čtečku

Tato volba aktivuje na hlavní obrazovce v dlaždicovém menu tlačítko NAČÍST KÓD, které slouží ke čtení BAR a QR kódů pomocí integrované přední nebo zadní kamery. Schopnost rozpoznat čárové kódy je závislá na světelných podmínkách a kvalitě vestavěného fotoaparátu v zařízení. Pro skenování kódů doporučujeme raději použít externí čtečku čárových kódů.

Automaticky zasílat doklady e-mailem

Pokud je v zákaznickém účtu vyplněný e-mail a tento zákazník je přiřazen k účtu, nedojde po uzavření účtu k vytištění účtenky, ale bude automaticky odeslána na tento e-mail. Účtenku lze před zaplacením účtu a uzavřením vytisknout ručně tlačítkem Tisk v platební dialogu. V případě neúspěšného odeslání se pokladna snaží pokus o odeslání zopakovat. Po třetím neúspěšném pokusu budete o nemožnosti zprávu odeslat informováni dialogem.

nahoru


 

Pokladna

Informace o společnosti

Informace o vaší společnosti, jako například jméno, adresa a IČO, které se zobrazí na faktuře. Proces vystavování faktur je popsán zde. Přepínač Plátce DPH v tomto nastavení se uplatňuje jako údaj na fakturách. Údaje o společnosti lze doplnit také přímo v nastavení faktur.

uziv_tip_icon

Pokud ve vaší provozovně pracuje více samostatných živnostníků, mohou na jedné pokladně fungovat jako tzv. samostatní prodejci. Každý samostatný prodejce pak ve svém nastavení vyplní informace o své společnosti.

 

Číslování účtenek

Hodnota, od které začne dotyková pokladna číslovat vystavené účtenky. U nové pokladny je nastavena hodnota 0. První účtenka bude mít tedy číslo 1. Pro číslování faktur lze nastavit vlastní číselnou řadu a stejně tak pro uzávěrky pokladny.

Pokud nastavíte hodnotu např. 201800300, bude následující účtenka vytištěna jako daňový doklad s číslem 201800301. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: začít hodnotou 2018XXXXX pro vyznačení aktuálního roku a každý rok tuto hodnotu měnit.)

V části Prefix čísla lze nastavit vlastní prefix pro automatické číslování dokladů, kdy se číslo účtenky může skládat z textu, roku, měsíce, dne a pořadového čísla, např. u201806250012. Stačí do pole vložit správné zástupné symboly a znaky, použít můžete tyto:

%Y

4 číslice roku (2018)

%y

2 číslice roku (18)

%m

2 číslice měsíce (06)

%d

2 číslice dne (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky

Použitelné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otazníku. Maximální délka celého čísla účtenky nesmí překročit 25 znaků. Stejné možnosti číslování jsou k dispozici také pro faktury. Číslo, od kterého Dotykačka začne číslovat (čítač dokladů), můžete libovolně měnit.

V závislosti na vložených zástupných symbolech, může být čítač automaticky resetován každý rok, měsíc či den. Pokud tedy použijete pro číslování zástupný symbol pro rok + pořadové číslo, bude čítač resetován každý rok. Jestliže použijete zástupný symbol pro rok a měsíc, bude čítač resetován každý měsíc. A když použijete i zástupný symbol pro den, budete mít pro každý den novou řadu účtenek. Každý den totiž bude pořadové číslo dokladu automaticky nastaveno na 1. Resetování povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovat čítač dokladů.

clip0064

 

V části Čítač dokladů nastavte pomocí tlačítek počet čísel pro pořadové číslo dokladu. Počet čísel by měl reflektovat váš provoz. Pokud tedy za den vystavíte průměrně 560 účtenek, nastavte 3 nebo lépe 4 číslice. Pro účtenky tak vyhradíte číselnou řadu od 1 až do 9999. Pamatujte však na to, že pokud v prefixu použijete jen zástupný symbol pro rok, bude číselná řada resetována až od dalšího roku. V tomto případě tedy potřebujete číselnou řadu, která vám vystačí na celý rok.

dulezite_sdeleni_icon

Daňový doklad nesmí mít stejné číslo. Proto při změně číslování dbejte na to, aby byla nastavena taková početní řada, která nikdy nebude obsahovat číselnou hodnotu, kterou jste již v minulosti jednou použili!

uziv_tip_icon

Pokud ve vaší provozovně pracuje více samostatných živnostníků, mohou na jedné pokladně fungovat jako tzv. samostatní prodejci. Každý samostatný prodejce má vlastní číselnou řadu účtenek.

nahoru

ISO 4217 kód měny

Zde lze vybrat oficiální kód měny podle normy ISO 4217.

Prefix čísla objednávky

Vlastní textový řetězec, který bude součástí čísla objednávky. Např. jméno pokladny apod.

Číslování uzávěrek pokladny

Hodnota od které pokladna čísluje jednotlivé uzávěrky. Možnosti jsou shodné s číslováním účtenek uvedeným výše.

Vyplňovat počáteční stav v hotovosti

Automaticky předvyplní počáteční stav v hotovosti při otevírání pokladny podle posledního zůstatku.

Při otevření / uzavření pokladny požadovat výčetku

Pokud povolíte tyto volby, bude při uzavření nebo otevření pokladny vyžadováno zadání běžné finanční výčetky. V této výčetce musí být vyplněno množství všech v základu přednastavených aktivních platidel tj. pro ČR: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč mince a 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč bankovky. Změnu přednastavených platidel provedete v následující volbě Nastavit typy platidel.

Nastavit typy platidel

Zde nastavíte jednotlivé typy platidel (mince a bankovky) a jejich hodnoty. Pokud je povolena volba Při otevření / uzavření pokladny požadovat výčetku, objeví se nastavená platidla ve výčetce při uzavření poklady.

Po otevření tohoto nastavení uvidíte seznam všech běžných mincí a bankovek používaných v ČR. Pokud si přejete přidat další platidlo, přesuňte se až na konec seznamu, zde najdete prázdnou položku. Do této prázdné položky zadejte název bankovky 01, mince či jiného platidla a zadejte jeho hodnotu 02. Ťuknutím na ikonu 03 můžete přepínat mezi ikonou bankovek a mincí. Tlačítkem 04 volíte, zda bankovka platí pro hlavní či alternativní měnu (pokud je povolena).

Jakmile zadáte požadované údaje, dojde k uložení platidla a na konci řady se objeví další prázdné. Po zadání všech platidel (mince, bankovky, šeky, poukázky, stravenky) ťukněte na tlačítko OK v tomto nastavení a vše uložte.

platidlo

 

Alternativní měna
Viz tato samostatná kapitola.

Režim stálého připojení

Speciální režim pro práci s účty využitím funkce POS Actions v API Dotykačka. Po aktivaci Dotykačka neustále kontroluje frontu požadavků a zpracovává přijatá data. Práce s POS Actions se tak značně urychlí. Nezapínejte, pokud nepoužíváte API Dotykačka tímto způsobem.

nahoru