Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Prostřednictvím vzdálené správy je možné importovat i exportovat produkty a jejich kategorie. Pokud již máte produkty či kategorie vytvořené, umožní vám export do souboru jejich zálohování a úpravu. Pokud totiž tento soubor ve Vzdálené správě zpětně naimportujete, dojde automaticky k vytvoření nových či aktualizaci stávajících produktů a kategorií. Importovat lze však vždy jen soubor ve formátu .csv. Soubor ve formátu .xlsx je nutné před importem uložit do .csv.

 

poznamka_icon

Pro postup importu / exportu se podívejte do nadřazené kapitoly. Pokud chcete hromadně změnit DPH u jednotlivých produktů, podívejte se do tohoto článku v naší databázi znalostí nebo do této kapitoly.

 

Každý produkt či kategorie je reprezentována vlastním ID číslem. Pokud provedete změnu položky v .csv souboru, bude po importu změněna položka se stejným ID číslem ve Vzdálené správě a po synchronizaci i v dotykové pokladně. Položky v importním souboru korespondují s vlastnostmi produktů.

Tlačítka pro import či export najdete v záhlaví stránky na záložce Seznamy » Produkty.

Jestliže ještě nemáte vytvořené produkty a kategorie a chcete je hromadně naimportovat, stáhněte si základní šablonu a vzorová data nahraďte vlastními. Poté soubor naimportujte. Jak na to ukazuje tato kapitola.

nahoru

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro produkty

Sloupec

Popis

Chybová hláška při importu

externalId

Unikátní číslo produktu (zvolte si libovolnou řadu čísel např. 101, 102 a dále). Každý produkt musí mít toto číslo unikátní. Nelze opakovaně použít číslo, které již bylo dříve použito u smazaného produktu.

 

productId

Nevyplňuje se, tento sloupec ponechte s prázdnými hodnotami. Slouží pro interní identifikaci aktualizace záznamu.

 

categoryId

Unikátní číslo kategorie. Podle tohoto čísla bude produktu přiřazena odpovídající existující kategorie. Pokud ID kategorie ponecháte prázdné, bude produkt automaticky zařazen do obecné kategorie Import. V případě, že chcete produkt zařadit do nové kategorie, vyplňte categoryId jako libovolné unikátní číslo pro každou novou kategorii a do sloupce categoryName vložte název kategorie.

 

categoryName

Název kategorie, do které bude produkt patřit. Bude akceptováno pouze s prvním importem do pokladny bez kategorií a produktů. Při dalších importech je již nutné uvádět odpovídající categoryId k existující kategorii, které zjistíte exportem nebo ve vlastnostech vytvořené kategorie.

 

name

Název produktu

Není nastaveno povinné pole + číslo řádku.

ean

EAN kód produktu, více kódů oddělte čárkou či novým řádkem v buňce (ALT+ENTER).

 

hexColor

Kód barvy ve formátu HEX (např. #EED5D2). Kódy jednotlivých barev najdete zde. Výchozí hodnota je #F32C24.

 

subtitle

Krátký popis produktu

 

description

Dlouhý popis produktu

 

units

Jednotka množství produktu, výchozí je kus - Piece, (přehled jednotek, které je možné použít).

Špatná jednotka + název produktu.

unitsmeasurement

Měrná jednotka pro použití na cenovkách. Pokud není zadáno, při generování cenovek se použije výchozí jednotka 1 ks. Souvisí s packagingmeasurement, viz níže.

 

priceWithoutVAT

Prodejní cena produktu bez DPH (např. 24,00 nebo 24.00)

Tento sloupec můžete vynechat, pokud vyplníte cenu s daní priceWithVAT.

Chybné nastavení cen + název produktu, pokud není správně vyplněno priceWithVAT.

vat

Sazba DPH zadaná v desetinném formátu s tečkou nebo čárkou (např. 1.21 pro 21 %, 1,12 pro 12 % nebo 1 pro neplátce DPH tj. sazbu 0%)

Chybné nastavení daně + název produktu.

priceWithVAT

Prodejní cena produktu s DPH (např. 24,00 nebo 24.00)

Tento sloupec můžete vynechat, pokud vyplníte cenu bez daně priceWithoutVAT.

Chybné nastavení cen + název produktu, pokud není správně vyplněno priceWithoutVAT.

display

Číslo určující, zde se produkt zobrazuje v přehledů produktů na hlavní obrazovce či nikoliv (1 nebo 0 - zobrazený / skrytý). Výchozí hodnota je 1.

 

deleted

Číslo označující smazaný produkt (1 nebo 0 - smazaný / nesmazaný). Po smazání nebude dále produkt v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0. Ke smazání nedojde, pokud má produkt nastaveny receptury nebo je sám recepturou. V takovém případě bude zobrazena chybová hláška.

Není nastaveno povinné pole + číslo řádku.

stockDeduct

Určuje, zda se produkt odečítá ze skladu či nikoliv. Např. v případě receptur se prodejní produkty neodečítají ze skladu, pouze jejich suroviny (1 nebo 0 - odečítá / neodečítá). Výchozí hodnota je 0.

 

tagsList

Seznam štítků oddělený čárkou bez mezer (např. štítek1,štítek2,štítek3). Pro předkontaci u produktu použijte štítek s předponou -ac- (např. -ac-P0001).

 

notesList

Seznam rychlých poznámek neboli variant produktu, oddělených čárkou bez mezer (např. rare, medium ,well done)

 

sortOrder

Celé číslo, které určuje pořadí produktů v Dotykačce. Můžete použít libovolnou číselnou řadu (zatím nepodporováno)

 

onSale

Určuje, zda je produkt zlevněn či nikoliv (1 nebo 0 - zlevněn / nezlevněn). Výchozí hodnota je 0.

 

discountPercent

Sleva v procentech se aplikuje u produktu v případě, že je onSale nastaven na 1 (hodnota slevy nebo 0). Výchozí hodnota je 0.

 

points

Počet zákaznických bodů, které budou zákazníkovi připočteny při prodeji (záporná hodnota body odečítá). Výchozí hodnota je 0.

 

plu

PLU kód produktu, více kódů oddělte čárkou či novým řádkem v buňce (ALT+ENTER).

Neplatný PLU formát.

packaging

Počet kusů v balení (výchozí hodnota je 1)

Hodnota nesmí být 0, packaging.

packagingmeasurement

Měrné balení pro použití na cenovkách. Pokud není zadáno, při generování cenovek se počítá jako balení po 1 ks. Výchozí hodnota je kus - Piece.

 

currency

Měna pro cenu produktu. Pro měnu Kč je třeba použít zkratku CZK.

 

marginmin

Minimální marže (zatím se nepoužívá, bude implementováno v dalších verzích).

 

dnids

Číslo dodacího listu (zatím se nepoužívá, bude implementováno v dalších verzích).

 

eetsubjectId

Číslo subjektu pro prodej v pověření. Čísla vytvořených subjektů najdete ve Vzdálené správě na záložce Seznamy » Prodej v pověření po kliknutí na detail subjektu.

EET subjekt se zadaným id nenalezen + id subjektu.

margin

Minimální marže na produktu buď v procentech "10%" anebo napevno "10" v korunách.

 

discountPermitted

Číslo určující, zda jsou u produktu povoleny hromadné slevy (1 nebo 0 - slevy povolené / nepovolené).

Není nastaveno povinné pole discountPermitted.

requiresPriceEntry

Vyžadovat zadání ceny (1 nebo 0 - vyžadovat / nevyžadovat)

Není nastaveno povinné pole requiresPriceEntry.

requiresQuantityEntry

Vyžadovat zadání množství (1 nebo 0 - vyžadovat / nevyžadovat)

Není nastaveno povinné pole requiresQuantityEntry.

timeable

Kalkulovat hodnotu na čase (1 nebo 0 - kalkulovat / nekalkulovat)

Není nastaveno povinné pole timeable.

fiscalizationdisabled

Určuje, zda bude produkt evidován (fiskalizován) či nikoliv (1 nebo 0 - nefiskalizovat / fiskalizovat). Pro Českou republiku se neuplatňuje, nezáleží tedy na nastavené volbě.

Není nastaveno povinné pole fiscalizationdisabled.

takeawayitem

Povolí (1) nebo zakáže (0) možnost prodeje s sebou pro daný produkt. Výchozí hodnota je 0.

 

stockoverdraft

Definuje prodej pod skladové množství daného produktu. Možné hodnoty jsou: ALLOW (povolit), WARN (upozornit) a DISABLE (zakázat). Standardní hodnota je ALLOW.

Není nastaveno povinné pole DISABLE|ALLOW|WARN stockoverdraft + název produktu.

jointsale

Označuje společný prodej. Pokud je společný prodej pro položku aktivní (hodnota 1), Dotykačka při prodeji přidá na účet i odečítané položky. Společný prodej se používá např. pro vratné obaly.

 

assembleditem

Označuje vyráběné produkty. Standardní hodnota je 0, v případě vyráběného produktu zde bude 1.

 

special

Označuje speciální produkty. Standardní hodnota je 0. Pouze u dříve vytvořených speciálních produktů zde bude 1.

 

defaultcourseid

Označuje ID číslo výchozího chodu, ke kterému bude produkt patřit. ID číslo chodu zjistíte ve správě chodů.

 

priceinpoints

Cena v bonusových bodech pro speciální produkt Využití bodů. Toto pole slouží pouze pro interní účely. Nijak ho neupravujte.

 

alternativename

Volitelný název produktu, který (pokud je vyplněn) se tiskne na účtenkách, případně objednávkách do kuchyně místo standardního názvu. Pro tisk na objednávkách je nutné upravit odpovídající tiskovou úlohu. Volitelně lze v nastavení plateb aktivovat jeho použití i na generovaných dokladech jako jsou např. faktury. Alternativní název se bude dále zobrazovat také na zákaznickém displeji a propisuje se do externích objednávkových služeb.

 

pricewithvatb-e

Jednotlivé cenové hladiny s DPH daného produktu (např. 24,00 nebo 24.00).

 

withCustomization

Označuje, zda produkt používá kombinace. Výchozí hodnota je 0. Toto pole slouží pouze pro interní účely. Nijak ho neupravujte.

 

created

Datum vytvoření produktu. Tato položka je pouze pro interní potřebu a při importu se ignoruje.

 

exemptedVat

Označuje, zda je produkt osvobozen od daně (1 nebo 0 - osvobozen / neosvobozen). Výchozí hodnota je 0.

 

packagingpricewithvat

Cena za obal s DPH pro objednávkové služby (např. 15,00 nebo 15.00).

 

features

Vlastnosti produktu pro objednávkové služby oddělené čárkou bez mezer. Možné hodnoty jsou "vegan,vegetarian,gluten_free,lactose_free,children,alco,kosher,halal".

Pole obsahuje nepovolené hodnoty nebo duplicity - features + zadaná hodnota pole.

spiciness

Označení pálivosti pro objednávkové služby - 0 pikantní až 3 nejvíce pálivé.

Pole obsahuje nepovolené hodnoty nebo duplicity - spiciness + zadaná hodnota pole.

allergens

Číselný seznam alergenů oddělených čárkou bez mezer (např. 12,13).

Pole obsahuje nepovolené hodnoty nebo duplicity - allergens + zadaná hodnota pole.

Vyžadované položky jsou v prvním sloupci tabulky označeny tučně, ostatní položky (data) jsou volitelné. Vyžadované sloupce musí vždy obsahovat nějakou hodnotu!

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru


 

Podporované jednotky

Jednotka se specifikuje ve sloupci units, unitsmeasurement a packaging. Je nutné ji v importním souboru uvádět v níže uvedeném anglickém formátu:

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC